ΙΚΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως σύνηθες εταιρικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Α) Τις προσωπικές εταιρίες Ο.Ε και Ε.Ε. στις οποίες οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για το σύνολο των υποχρεώσεων των εταιριών με την προσωπική τους περιουσία .

Β)  Τις κεφαλαιουχικές εταιρίες Ε.Π.Ε και Α.Ε στις οποίες η ευθύνη των εταιρών ή μετόχων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους

Με τον Ν.4072/11-4-2012 Άρθρα 43-120 Φ.86/Α θεσπίστηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.) στην οποία η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του και η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στον εταιρικό τύπο της Ε.Π.Ε. την οποία μακροπρόθεσμα την οποία και θα να αντικαταστήσει. Έναρξη ισχύουσας λειτουργίας της Ι.Κ.Ε από της 12/6/2012

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Το καταστατικό γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν άλλη διάταξη νόμου επιβάλει το συμβολαιογραφικό έγγραφο η εισφέρονται περιουσιακά στοιχειά για την μεταβίβαση των οποίων επιβάλλεται ο τύπος του συμβολαιογραφικού έγγραφου ή επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μελή .
 • Η εταιρία μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη .Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Η επωνυμία της εταιρίας είναι ελεύθερη .Μπορεί να περιλαμβάνει όνομα ή ονόματα των εταίρων , το είδος ασκούμενης δραστηριότητας ή ακόμη και οποιαδήποτε λέξη Η επωνυμία πρέπει να περιέχει ολογράφως της λέξης «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία » ή την συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.» Αν είναι μονοπρόσωπη της λέξις «Μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρία» ή σε συντομογραφία «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει ολογράφως να περιέχονται οι λέξεις «Private Company» (πριβέιτ κόμπανι) ή   «P.C.» (πι.ες) και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξης «Single Memper Private Company»(σίνγκλ μέμπερ πριβέιτ κόμπανι ) ή «Single memper P.C.».(σινγκλ μέμπερ πι ες )

 • Η διάρκεια της εταιρίας είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου . Αν στο καταστατικό δεν ορίζεται ακριβής διάρκεια τότε η διάρκεια της είναι για 12 χρόνια. Επίσης αν με της παράτασης της διάρκειας δεν προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος ισχύουν πάλι τα 12 χρόνια.
 • Η εταιρία κατά την ίδρυση της πρέπει να δηλώσει στο ΓΕ.ΜΗ τα στοιχειά της ιστοσελίδας στην οποία θα φιλοξενείτε ή θα δημιουργήσει η ίδια μέσα σε 1 μήνα . Στην ιστοσελίδα θα αναφέρει της πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

 • Η ελάχιστη αξία εταιρικού μεριδίου είναι 1€
 • Ελάχιστη αξία κεφαλαίου 1€
 • Εισφορά κεφαλαιουχική
 • Εισφορά εξωκεφαλαιουχική ( ίση με την αξία της εισφοράς )  
 • Εισφορά σε εγγύηση (μέχρι το 75% των εγγυήσεων )

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

 • Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων γίνεται από των διαχειριστή η του διαχειριστές που είναι πάντα φυσικά πρόσωπα Αν είναι νομικό πρόσωπο τότε αυτό πρέπει να ορίσει το φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής
 • Αν από το καταστατικό δεν έχει οριστεί διαχειριστής τότε η διαχείριση γίνεται από όλους τους εταίρους.
 • Με το καταστατικό ή με ομόφωνοι απόφαση των εταίρων μπορεί ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές να αποφασίσουν για συγκεκριμένες τροποποιήσεις η πράξεις αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου

( διάρκεια έως 3ετιας ) .

 

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ –ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

 • Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση
 • Συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και σε χρονική διάρκεια 4 μηνών από την διάρκεια της εταιρικής χρήσης .
 • Η σύγκληση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές τουλάχιστον 8 ημέρες πριν στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ήμερα σύγκλησης και η ημέρα συνέλευσης                
 • Σε κάθε εταιρικό μερίδιο αναλογεί μια ψήφο. Το καταστατικό μπορεί να διαθέτει όριο αριθμού ψήφων που μπορεί να έχει κάθε εταίρος . Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέων εταιρικά μερίδια του εταίρου είναι σαν να μην υπάρχουν.

 

 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων . Τροποποιήσεις του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου , αποκλεισμό εταίρου , μετατροπή ή συγχώνευση της εταιρίας , λύση της εταιρίας λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων .
 • Το καταστατικό μπορεί να ορίσει διαφορετικό ποσοστό στην λήψη αποφάσεων ή να θέτει και πλειοψηφία εταίρων . Η καθιέρωση διαφορετικού τρόπου λήψεις αποφάσεων με τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με ομοφωνία των εταίρων .
 • Οι εταίροι αποφασίζουν και χωρίς την σύγκληση συνέλευσης αν συμφωνήσουν όλοι . Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με κάθε τρόπο που παρέχει η τεχνολογία . Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε
 • Στην νομοθεσία όπου αναφέρεται η Ε.Π.Ε. ισχύει και για την Ι.Κ.Ε. ( φορολογικά , επενδυτικά κτλ.)
 • Ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Ε μόνο ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές καθώς και ο μοναδικός εταίρος όταν έχουμε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε
 • Οι υπάρχουσες Ε.Π.Ε μπορούν με αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων που λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων 2/3 των εταίρων ή με πλειοψηφία 3 / 4 των εταιρικών μεριδίων να μετατρέπουν σε Ι.Κ.Ε μέχρι την 31/12/2013
 • Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας μετατροπής Ε.Π.Ε σε Ι.Κ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

 

 • Ελάχιστο κεφάλαιο όπως οι προσωπικές εταιρίες
 • Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με εξωκεφαλαιουχική εισφορά και εισφορά σε εγγύηση
 • Ευχέρεια συμφωνίας όπως οι προσωπικές εταιρίες
 • Μειωμένο κόστος όπως οι προσωπικές εταιρίες
 • Περιορισμένη ευθύνη εταίρων όπως οι κεφαλαιουχικές εταιρίες
 • Φορολογικά , για αναπτυξιακούς νόμους κτλ λειτουργούν όπως οι Ε.Π.Ε