ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συνεργασία με πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων, για την αξιοποίηση ενός νέου σχεδίου δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανέργων για επιμόρφωση και απασχόληση καθώς και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις των συναδέλφων αλλά και των πελατών τους με την προσφορά εργαζομένων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» που απευθύνεται σε ανέργους αναμένεται να δημοσιευτεί το προσεχές διάστημα. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής εκπαίδευσης και επιδοτούμενης απασχόλησης για νέους.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και πρακτική άσκηση - εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών (500 ωρών).

Στο πρόγραμμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και ειδικότερα είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ και άνεργοι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 29 ετών.

Στους άνεργους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης (80 ώρες x 5€ = 400€). Η αμοιβή για αποφοίτους AEI/TEI θα είναι 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (460€ x 5 = 2300€) ενώ για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αμοιβή θα είναι 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (400€ x 5 = 2000€). Παράλληλα παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ., για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα παρέχεται πεντάμηνη δωρεάν απασχόληση εργαζόμενου για κάθε άνεργο που θα απασχολήσει η επιχείρηση. Παράλληλα με την απορρόφηση των άνεργων σε εργασιακές θέσεις με την πρακτική άσκηση, οι επιχειρήσεις θα αναδείξουν το κοινωνικό τους προφίλ και θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν ανέξοδα ικανούς νέους εργαζόμενους που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους και μετά τη λήξη του προγράμματος. Ο ανώτατος αριθμός των ανέργων που μπορεί μια επιχείρηση να απασχολήσει είναι: είναι μέχρι έναν εάν η επιχείρηση απασχολεί από μηδέν έως 3 εργαζόμενους και χρησιμοποιήσουν ίσο με το 30% του αριθμού των εργαζομένων της αν η επιχείρηση απασχολεί από 4 και πάνω εργαζόμενους (Μπορείτε να μας προτείνετε δικούς σας άνεργους για συμμετοχή στο πρόγραμμα).

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος (Ο πάροχος κατάρτισης σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με το Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, με τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να προετοιμασθούν κατάλληλα για να απασχοληθούν στη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στις επιχειρήσεις δηλ. να αποκτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν).

Οι άνεργοι και οι επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από τις 26-3-2014 στα γραφεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συλλόγου μας (10.00-14.00).

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2310513875

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Κάλφα Ελένη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Κωστόπουλος Βασίλειος

Παναγιώτης Βρακόπουλος