ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά χαμηλού κόστους σεμιναρίων κατάρτισης, για νέους συναδέλφους, με σκοπό να συμβάλλει στην επιτυχή είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Εισηγητές θα είναι σε κάθε περίπτωση, μέλη του συλλόγου, επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί, με διδακτική εμπειρία και στόχος τους θα είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο.

 

 

Το πρώτο πρόγραμμα με θέμα «Πρακτικά θέματα στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού» θα έχει διάρκεια 10 ωρών και θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες. Το κόστος συμμετοχής θα είναι μόνο 10 ευρώ και θα δίνονται σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν εγκαίρως το έντυπο αίτησης που επισυνάπτουμε και να το αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου. Σημειώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ημερομηνίες υλοποίησης θα ανακοινωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους συμμετέχοντες  μόλις συμπληρώνεται το εκάστοτε τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα

γραφεία μας, 2310513875, κα Κάλφα.

 

Τίτλος προγράμματος: «Πρακτικά θέματα στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού»

 

Διάρκεια Προγράμματος: 10 ώρες (2 ημέρες)

 

Εισηγητής: Κωστόπουλος Βασίλειος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ.

 

Θεματολογία Προγράμματος:

Α. Λογιστικά – Φορολογικά θέματα

1. Έννοια και Μέθοδοι Λογιστικής Επιστήμης

2. Κατηγορίες Βιβλίων

3. Υποχρεώσεις Φορολογουμένων

-Τακτικές μηνιαίες υποχρεώσεις

-Τακτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις

-Τακτικές ετήσιες υποχρεώσεις

-Έκτακτες υποχρεώσεις

4. Υπολογισμός εισοδήματος

5. Φορολόγηση εισοδήματος

6. Μορφές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

7. Κριτήρια επιλογής της μορφής άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

8. Διάφορα θέματα

Β. Εργατικά θέματα:

1. Εργασιακές σχέσεις

2. Είδη συμβάσεων εργασίας

3. Αποδοχές

4. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

5. Υποχρεώσεις προς ΚΕΠΕ

6. Υποχρεώσεις προς ΟΑΕΔ

7. Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

8. Διάφορα θέματα

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«Πρακτικά θέματα στην άσκηση του επαγγέλματος

του Λογιστή – Φοροτεχνικού»

 

 

 

ΠΡΟΣ     Σ.Ο.Λ.Ν.Θ.                 Ημερομηνία:     /     /2014

 

Επώνυμο:                                  

Όνομα:

Όνομα Πατρός:                                  

Α.Δ.Τ.:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:                                  

e-mail:

Γραμματικές Γνώσεις:  ΑΕΙ  £   ΤΕΙ  £   Σχολή:

Άλλο:

Εργαζόμενος  £         Επιχείρηση:                   

Άνεργος   £ 

Μέλος του Συλλόγου  £

 

Ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα βάση του Ν. 1599/1986

 ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

 

                                                                                                                                     Ο/ Η Δηλ…….