ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εγγραφή - Αποχώρηση - Αποβολή - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.-Να είναι απόφοιτοι των Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών της Ελληνικής Επικράτειας και κάθε ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που είναι νόμιμα αναγνωρισμένη και να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

2.-Να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών οικονομολογικής φύσης, λογιστή - φοροτεχνικού, καθώς και οι παρέχοντες τις πιο πάνω εργασίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Νομού.

Μέλη επίσης μπορούν να γραφούν στο σωματείο όσοι οικονομολόγοι, λογιστές - φοροτεχνικοί πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή απασχολούνται εκτός Νομού Θεσσαλονίκης εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει σωματείο στον Νομό τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία δηλώνει περί εγγραφής του βούληση. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας, το ασκούμενο επάγγελμα και η διεύθυνση της επαγγελματικής του στέγης ή διεύθυνση εργασίας του.

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού αθροιστικά και επιπλέον τη έναρξη επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες ενώ για τους μισθωτούς απαιτείται βεβαίωση από την εργασία τους.

Η αίτηση γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος πληρεί τους όρους του άρθρου 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγράψει αυτό μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Νόμου 1712/87. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ .ή την τελεσίδικη απόφαση που διατάζει την εγγραφή.

Δεν δύναται να εγγραφεί σαν μέλος και ανεξάρτητα εάν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος οποιοσδήποτε είναι εγγεγραμμένος σε άλλο όμοιο σωματείο της Ελλάδας, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι μισθωτοί που είναι μέλη σωματείου που ανήκει στην ΓΕΣΕΕ

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε μέλος δικαούται να αποχωρήσει από το σωματείο μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ., καταβάλλοντας και τις καθυστερούμενες συνδρομές του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Τα εξερχόμενα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου. Τα εξερχόμενα μέλη ευθύνονται έναντι του σωματείου για τις υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί από αυτούς κατά το χρόνο που ήταν μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου αποβάλλεται από το σωματείο κάθε μέλος του όταν:

α) Παύει να έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 4.

β) Συμπεριφέρεται αντίθετα προς στους σκοπούς του σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο έτη την υποχρεωτική του συνδρομή προς το σωματείο, απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις κσι

δ) Καταδικάσθηκε αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν.1712/87

Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί προηγουμένως, εγγράφως, το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού, παραβάσεις. Αν αρνηθεί το μέλος να απολογηθεί ή απουσιάσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στην ημερομηνία που καθορίσθηκε, το Δ.Σ. προχωρεί στη διαδικασία ερήμην του. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σ' αυτό της περί αποβολής του απόφασης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Για τις παραπάνω αιτίες η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα να επιβάλλει τις εξής πειθαρχικές ποινές:

αα) Επίπληξη. ββ) Στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του σωματείου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, και γα) Ακόμη τα μέλη και σε περίπτωση συνταξιοδότησης διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από σχετική αίτησή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να εκπληρώνει τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο.

β) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στη άσκηση των καθηκόντων και των επιδιώξεων της.

γ) Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων.

δ) Να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

ε) Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του σωματείου και

στ) Να τηρεί τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, όπως αυτοί ορίζονται με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

β) Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά όργανα και επιτροπές του σωματείου, καθώς αντιπρόσωπος στις ανώτερες οργανώσεις που ανήκει το σωματείο.

γ) Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που το αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.