ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Πόροι

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πόροι του σωματείου:

α) Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ.

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα (50,00) Ευρώ. Μπορεί να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 25 ευρώ.

γ) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σωματείου.

δ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, διάφορες εκδηλώσεις και

ε) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα, δωρεών που θα δεσμεύουν με τον οποιοδήποτε τρόπο το σωματείο.

Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Αν το σωματείο γίνει μέλος Ομοσπονδίας, τότε ποσοστό 20% των εσόδων του από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, που θα έχουν καταβληθεί εντός του διαχειριστικού έτους, θα αποδίδεται στην Ομοσπονδία.