ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Όργανα του Σωματείου

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Συγκρότηση - Αρμοδιότητες)

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του. Στην αρμοδιότητα της ανάγεται κάθε σχετικό με τους σκοπούς του σωματείου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του. Με απόφασή της επιλέγεται η Ομοσπονδία, από την οποία το σωματείο θα αντιπροσωπεύεται. Απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την αγορά ακινήτου από το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο μέσα στους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσουν τη σύγκλησή της το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί τοΔιοικητικό Συμβούλιο με ιδιαίτερη πρόσκληση που τοιχοκολλάτε στα γραφεία του σωματείουκαι στέλλεται στα μέλη δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος σύγκλησης, αν είναι τακτική ή έκτακτη, πρώτη, δεύτερη, ή τρίτη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει προς έγκριση τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του χρόνου που πέρασε, την έκθεση που συνέταξε γι' αυτόν η Ελεγκτική Επιτροπή και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα γιά κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι γραμμένο στην πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τέταρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και σ' αυτή τη Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση για τρίτη φορά, την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, κατά την οποία επαρκεί οποιασδήποτε αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής, των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και σε τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, προσωπικά ζητήματα, έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, κήρυξη απεργίας, επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού. Η ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του σωματείου, όπου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής, καθώς επίσης αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τότε απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται από τα μέλη με ανάταση του χεριού και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Επίσης εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης, για την τήρηση των πρακτικών της και ο Ψηφοσυλλέκτης. Μέχρι την εκλογή αυτών προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης φροντίζει γιά την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει τον λόγο σ'αυτούς που τον ζητούν με τη σειρά και αντίθετα τον αφαιρεί σε κάθε περίπτωση που ο ομιλητής παρεκτρέπεται, ακόμη διακόπτει τη συνεδρίαση όταν καταστεί θορυβώδης ή κάθε φορά που βίαια και με απρεπή μέσα απειλούν να διαταράξουν την τάξης της. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή όταν παίρνει τον λόγο σαν ομιλητής γιά θέμα της ημερήσιας διάταξης αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης φροντίζει για την με οποιαδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και των αποφάσεων και τα παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

 

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Συγκρότηση - Αρμοδιότητες)

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, είναι επταμελές, η θητεία του είναι τριετής και αποτελείται από Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και δύο συμβούλους. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως να μπορούν να υπερβούν το αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, αν ο συγκεντρώσας τις περισσότερες ψήφους αδρανήσει, τότε προσκαλεί τα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά ψήφων. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Η ψηφοφορία για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου Δημοσίων σχέσεων είναι μυστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διοικεί το σωματείο και διαχειρίζεται τα συμφέροντά του, αποφασίζει δε για κάθε θέμα - ζήτημα σχετικό με το γενικό συμφέρον των μελών κι ακόμη μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα γενικότερα θέματα στα οποία είναι αυτή αρμόδια για να αποφασίσει. Υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα του έτους, την έκθεση που συνέταξε για τη χρήση αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή, τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και γενικά παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το σωματείο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με αίτησή τους τρία από τα μέλη του. Στις προσκλήσεις γιά την τακτική συνεδρίαση του αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλλονται στα μέλη του πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες στην περίπτωση δε έκτακτης συνεδρίασης, πριν από είκοσι τέσσερις ώρες. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη συνεδρίασή του τα μισά συν ένα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όταν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή που διαφώνησαν, με την προϋπόθεση όμως, ότι η διαφωνία τους αυτή θα προκύπτει από τα πρακτικά και μόνο.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα απο τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο αναπληρωματικό.

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε του σχέση και σε κάθε δημόσια Αρχή, δικαστικώς και εξωδίκως. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προώθηση των συμφερόντων του σωματείου. Συμβάλλεται έγκυρα στις σχέσεις του Σωματείου με τρίτους μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής μαζί με το Ταμία, τα γραμμάτια εισπράξεων και γενικά είναι υπεύθυνος για την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων του σωματείου. Όταν απουσιάζει, για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται, σε όλες τις αρμοδιότητες, από τον Αντιπρόεδρο.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, σε όλες τις αρμοδιότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου ,φυλάσσει το αρχείο του σωματείου, τη σφραγίδα, τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρεί αυτά στο βιβλίο πρακτικών, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις προσκλήσεις συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνεργάζεται μαζί του για την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων του σωματείου και για την σύνταξη της έκθεσης των πεπραγμένων της κάθε οικονομικής χρήσεως που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τέλος δε υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν έγγραφης απόφασής του.

Ο Ταμίας εισπράττει με γραμμάτια εισπράξεων τα δικαιώματα εγγραφής, τις ετήσιες συνδρομές, τις έκτακτες εισφορές και γενικά κάθε έσοδο του σωματείου. Πληρώνει τα διάφορα έξοδα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα εντάλματα πληρωμής που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ενδεχόμενη απώλεια χρημάτων και τηρεί αριθμημένα τα βιβλία : α) Ταμείου και β) Περιουσίας. Καταθέτει στο λογαριασμό του σωματείου σε αναγνωρισμένη τράπεζα όλα τα έσοδα που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στη σύνταξη του απολογισμού και του προϋπολογισμού. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών του σωματείου και παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα με τα ονόματα εκείνων που καθυστερούν την συνδρομή τους. Όταν απουσιάζει, για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν γραπτής απόφασής του.

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για κάθε δημόσια εκδήλωση του σωματείου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Φροντίζει για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη του σωματείου, στον ημερήσιο τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Έχει αρμοδιότητα, για την καλή οργάνωση και την πετυχημένη εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικών και ψυχαγωγίας των μελών, με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Γ΄ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου, η θητεία της οποίας ταυτίζεται, με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριμελής και εκλέγεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση των μελών και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής της, με πρόσκληση αυτού που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να εξετάζει τα βιβλία του σωματείου και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική του κατάσταση. Στο τέλος της κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση και ανακοινώνει υποχρεωτικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος όλων των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία του Σωματείου και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να της παρέχει πρόθυμα κάθε διασάφηση και πληροφορία. Αν ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής των.