ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Αντιπρόσωποι

 

Αρθρο 21ο

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που είναι μέλος εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει ορίζεται σε κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντες ένας αντιπρόσωπος.

Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία και χωριστό ψηφοδέλτιο την ίδια ημέρα που γίνεται και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες, κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, εκπτώσεως ή ανακλήσεως αυτών.