ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Εφορευτική Επιτροπή - Αρχαιρεσίες

 

Άρθρο 22ο

Οι αρχαιρεσίες γιά τα όργανα του σωματείου και γιά τους αντιπροσώπους του σε υπερκείμενη πανελλαδική Οργάνωση διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών συγκαλείται Γενική Συνέλευση που καθορίζει την ημερομηνία των εκλογών αμέσως μετά την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και εκλέγει τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τα οποία διενεργούν τις αρχαιρεσίες. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές. Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδεται από τη Διοίκηση, υποχρεωτικά, αντίγραφα μητρώου μελών, με βάση το οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία, το εκλογικό υλικό και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 23ο

Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης του σωματείου γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια, με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σε κάθε μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και οι Αντιπρόσωποι του σωματείου στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική των δύναμη και σύμφωνα με τις παραγράφους 7,8,9,10,11,12,13 και 14 του Ν. 1712/1987. Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ μέχρι πέντε (5), αν δε είναι περισσότεροι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι σταυροί προτίμησης.

Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να καταθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση με τα ονόματα των υποψηφίων των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και γιά τις μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Η Διοίκηση ανακηρύσσει τους υποψηφίους σε συνεδρίαση της που πραγματοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής ενώ παράλληλα φροντίζει για την έγκαιρη εκτύπωση του απαραίτητου αριθμού ψηφοδελτίων, στα οποία προτάσσονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια ακολουθούν με ιδιαίτερη ένδειξη τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για τους Αντιπροσώπους στις υπερκείμενες τοπικές ή πανελλαδικές οργανώσεις υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο.

 

Άρθρο 24ο

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.1712/1987.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταχωρείται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται το αντίγραφο του μητρώου μελών που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές και το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, φυλάσσεται δε ένα αντίγραφο στο Ειρηνοδικείο και ένα αντίγραφο στο αρχείο Συλλόγου.

Η Εφορευτική Επιτροπή επίσης ανακηρύσσει τους υποψηφίους των συνδυασμών ως επιτυχόντες, με βάση τους σταυρούς προτίμησης και ενεργεί κλήρωση για τους ισοψηφήσαντες.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο το εκλογικό υλικό που περίσσεψε, ενώ φροντίζει για την τήρηση της τάξεως στο χώρο καθ' όλη τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και ακόμη να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικαστής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.