ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 25ο

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν ελεύθερα να εκλέγονται στην τοπική διοίκηση του Ο.Ε.Ε. και στην Σ.Τ.Α.

 

Άρθρο 26ο

Κάθε ανάμειξη του σωματείου σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα κομματικούς σκοπούς, όπως και κάθε εξάρτησή του από πολιτικά κόμματα, απαγορεύεται.

 

Άρθρο 27ο

Απαγορεύεται απολύτως η άσκηση εμπορικών πράξεων από το σωματείο.

 

Άρθρο 28ο

Το σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία.

1. Μητρώο Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών, τα ονόματα των γονέων αυτών, το επάγγελμα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής αποβολής και διαγραφής.

2. Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

6. Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

7. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των μελών του σωματείου για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του Ειδικού Εκλογικού Βιβλιαρίου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου.

Εκτός από τα παραπάνω βιβλία, το σωματείο μπορεί να τηρεί και οποιαδήποτε άλλο που απαραίτητο για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Όλα τα βιβλία του σωματείου αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν, από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 29ο

Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυσή του σωματείου, απαιτείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία χρειάζεται να παρασταθεί το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των μελών του σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

 

Άρθρο 30ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, η περιουσία του θα αποδοθεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή της περιουσίας του σωματείου στα μέλη του.

 

Άρθρο 31ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται σε αυτό το καταστατικό αρμόδια είναι να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα πάντα με το νόμο γιά τα επαγγελματικά σωματεία και τον Αστικό Κώδικα.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

……………………………………………………………………

Πιστό αντίγραφο του καταστατικού που εγκρίθηκε με
Υπ’ αριθμό 1271/06 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης (εκούσια δικαιοδοσία) και καταχωρήθηκε
Στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό Α.Μ. 7953