Επικαιρότητα
Η κούραση των Ελλήνων και των δανειστών τους

 

Ηκούραση των Ελλήνων και των δανειστών τους
Οι γραμμές αυτές γράφονται, ενώ η χώρα αναμένει την επίσκεψη του κλιμακίου
της ΤΡΟΪΚΑ και ενώ καταβάλλεται εντατική προσπάθεια να περιορισθούν οι επιμέ-
ρους ανά υπουργείο προϋπολογισμοί ώστε να εξοικονομηθεί ποσό ύψους 11,5 δις
ευρώ για τη μνημονιακή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 2013 και
2014. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τη λή-
ψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μια εκ νέου άδικη επιβολή οριζόντιων περικοπών
σε μισθούς, συντάξεις ή επιδόματα. Ακόμη, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε θέση
να αντιληφθεί ότι ούτε φορολογικά μέτρα εκτάκτου χαρακτήρα, όπως το περσινό ει-
δικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, είναι δυνατόν να ληφθούν εκ νέου.
Το πρόβλημα δεν φαίνεται λοιπόν να εστιάζεται σε αυτά που μάλλον αντιλαμβά-
νεται η κυβέρνηση. Αλλά, το πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτά που έχει ή όχι την πρό-
θεση η κυβέρνηση να πράξει, με βάση τις προεκλογικές δεσμεύσεις και των τριών
κομμάτων που τη στηρίζουν. Και εστιάζεται εκεί το πρόβλημα, διότι οι συντρέχου-
σες συνθήκες μοιάζουν πλέον ασφυκτικές τόσο για την πορεία της χώρας, όσο και
για την πορεία των πολιτών της.
Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς δανειστές μας έχουν πλέον κουραστεί από την αδυ-
ναμία του κράτους να εφαρμόσει ό,τι έχει συμβατικά δεσμευθεί, έστω και το ελάχι-
στο αυτών. Ιδίως, έχουν κουραστεί με την κυβερνητική αδυναμία να προβεί σε κά-
ποιες έντονες μεταρρυθμιστικές κινήσεις, οι οποίες θα ήταν ικανές να σηματοδο-
τήσουν την ύπαρξη συμπαγούς πολιτικής βούλησης για κρατική αναδιάρθρωση.
Όμως, και εμείς οι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε πια κουραστεί να ακούμε κυ-
βερνητικές ανακοινώσεις, οι οποίες με γενικόλογο και αόριστο τρόπο υπογραμμί-
ζουν την κυβερνητική βούληση για την πολυπόθητη κρατική αναδιάταξη, η οποία όμως
δεν έρχεται. Αντιθέτως και όταν έρχεται η ώρα η γενικόλογη εξαγγελία να μετατρα-
πεί σε ριζική αναδιάταξη του επιμέρους κρατικού τομέα που εποπτεύει κάθε υπουρ-
γός, τότε ο κάθε επιμέρους υπουργός αρνείται την αναδιάταξη της αυλής του και πα-
ραπέμπει την διοικητική μεταρρύθμιση στις άλλες αυλές. Έτσι, αντί της εξαγγελλό-
μενης αναδιάταξης που θα περιορίσει το κράτος και τις μικροκομματικού συμφέ-
ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY
ETOΣ 66ο • TOMOΣ 66ος • APIΘMOΣ 1493
Α´ ΔEKAΠENΘHMEPO ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
απόψεις
Τόμος
απόψεις
ροντος σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από αυτό και τη λειτουργία του, λαμβάνο-
νται ή επαπειλείται η λήψη και άλλων άδικων οριζόντιων περικοπών.
Συνεπώς, ενώτο πρόβλημα δείχνει να αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες, εντού-
τοις είναι ένα και μοναδικό, με ταυτόσημες συνισταμένες: Η κούραση τόσο των δα-
νειστών μας, όσο και των Ελλήνων πολιτών από την ανικανότητα του πολιτικού προ-
σωπικού να ασκήσει αποφασιστική κρατική εξουσία. Και υπό τις συντρέχουσες συν-
θήκες, κρατική εξουσία δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς αποφασιστικές τομές, χωρίς
συγκρούσεις με μικροπολιτικά συμφέροντα, χωρίς την αδιασάλευτη απόφαση να πε-
ταχτεί και αναδιαμορφωθεί οτιδήποτε σάπιο.
Και για να έρθουμε στα χωράφια μας. Το εξαγγελθέν φορολογικό νομοσχέδιο, το
νιοστό τα τελευταία χρόνια, μπαινοβγαίνει στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομι-
κών τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Και αναρωτιόμαστε, η μόλις δημοκρα-
τικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση τί νέο έχει αποφασίσει να κομίσει; Θα περιοριστεί
στην επανεξέταση κάποιων από τις δεκάδες επιμέρους φορολογικές απαλλαγές, οι
οποίες χορηγήθηκαν επί σειρά ετών, έναντι λήψης ουσιωδών μέτρων κράτους πρό-
νοιας και στα πλαίσια της συναλλαγής της εξουσίας με επιμέρους ομάδες συμφε-
ρόντων; Θα περιοριστεί στην αναμόχλευση και πάλι των φορολογικών κλιμακίων,ωσάν
η προσθαφαίρεση κάποιων λίγων δεκάδων ευρώ φόρου εισοδήματος να είναι ικα-
νή να παράσχει τα αναγκαία φορολογικά κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη της
κατεστραμμένης σήμερα οικονομίας; Θα αποτολμήσει νέα αυστηροποίηση ποινών
και διοικητικών κυρώσεων,ώστε τελικά να κάψουμε στην πυρά τους φορολογούμενους;
Ή επιτέλους, με μεθοδικότητα, σύνεση και αφού αφουγκραστεί τους επαΐοντες
της αγοράς, θα προβεί στην εκλογίκευση των φορολογικών υποχρεώσεων; Στην ηλε-
κτρονική διασταύρωση των στοιχείων; Στην αναδιάταξη του ελεγκτικού μηχανισμού,
ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να γίνονται άμεσα, σε εύρος, με αντικειμενικό τρόπο
και με εξειδικευμένα κριτήρια; Στην απλοποίηση του μηχανισμού υποβολής φορο-
λογικών δηλώσεων; Στην διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης στην φορολογική
δικαιοσύνη; Στην διεύρυνση της φορολογητέας βάσης, ιδίως στη σύλληψη φορολο-
γητέας ύλης, που σήμερα και επί σειρά δεκαετιών παραμένει ασύλληπτη;
Είναι προφανές ότι η αναδιάταξη της φορολογικής κρατικής εξουσίας δεν μπο-
ρεί να γίνει με βερμπαλιστικές ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να λάβει χώρα, αν δεν δια-
λυθεί η υπάρχουσα ελεγκτική δομή και δεν αντικατασταθεί με παραγωγικότερη. Αν
η φορολογική γραφειοκρατία δεν αναλάβει ευθύνες για την αποτελεσματική διεκ-
περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.
Αν το μαχαίρι δεν μπει βαθειά στο κόκαλο, τότε οι εξαγγελίες θα συνεχίζονται,
η κούραση των πολιτών και των δανειστών θα αυξάνει, με αποτέλεσμα το τέλος να
πλησιάζει ακόμη γρηγορότερα, ακόμη πιο κοντά.
Ασπασία Μάλλιου
Πηγή:dfn.gr
Η κούραση των Ελλήνων και των δανειστών τους
Οι γραμμές αυτές γράφονται, ενώ η χώρα αναμένει την επίσκεψη του κλιμακίου
της ΤΡΟΪΚΑ και ενώ καταβάλλεται εντατική προσπάθεια να περιορισθούν οι επιμέ-
ρους ανά υπουργείο προϋπολογισμοί ώστε να εξοικονομηθεί ποσό ύψους 11,5 δις
ευρώ για τη μνημονιακή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 2013 και
2014. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τη λή-
ψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μια εκ νέου άδικη επιβολή οριζόντιων περικοπών
σε μισθούς, συντάξεις ή επιδόματα. Ακόμη, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε θέση
να αντιληφθεί ότι ούτε φορολογικά μέτρα εκτάκτου χαρακτήρα, όπως το περσινό ει-
δικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, είναι δυνατόν να ληφθούν εκ νέου.
 
Όταν ο Μπαρόζο πουλά προστασία στην Ελλάδα...

 

Όταν ο Μπαρόζο πουλά προστασία στην Ελλάδα...
Αφού ήρθε και πήρε ότι ζήτησε, ο κ. Μπαρόζο αποχώρησε αφήνοντας πλούσιες νουθετήσεις στους υπεξούσιους ιθαγενείς της αποικίας που λέγεται Ελλάδα. «Ο πρωθυπουργός με διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που προέρχονται από το Β’ Μνημόνιο, αλλά χρειάζονται αποτελέσματα, αποτελέσματα, αποτελέσματα. Δεν αρκούν πλέον τα λόγια. Μετά τη συνάντησή μου με τον κ. Σαμαρά πιστεύω ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Μπαρόζο. Ο εν λόγω κύριος δήλωσε ικανοποιημένος από τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του που τις δεσμεύσεις αυτές απέναντι στους εταίρους μοιράζονται και οι κ.κ Βενιζέλος και Κουβέλης.
Αυτά για να ξέρουμε την αλήθεια περί επαναδιαπραγμάτευσης. Καταλάβατε τώρα γιατί όποιος έχει εμφανιστεί έως σήμερα να διεκδικεί επαναδιαπραγμάτευση μνημονίων ή δανειακών συμβάσεων, δεν αναφέρεται ποτέ συγκεκριμένα τι και ποιους όρους θέλεις να επαναδιαπραγματευθεί. Η επαναδιαπραγμάτευση είναι απλά για λαϊκή κατανάλωση. Όπως είπε κι ο Σαμαράς προσφάτως, την επαναδιαπραγμάτευση την εννοούσε σε βάθος τετραετίας και αφού η χώρα αποδείξει ότι ξέρει να ακολουθεί εντολές και μνημόνια. Όποιος νομίζει ότι επαναδιαπραγμάτευση σημαίνει κάτι άλλο, τότε απλά εθελοτυφλεί, αν δεν κάνει τίποτε άλλο πολύ χειρότερο.
Ωστόσο, το κλου της επίσκεψης του κορυφαίου ευρωπαίου αξιωματούχου ήταν όταν απευθύνθηκε στους Έλληνες πολίτες, λέγοντας: «Ξέρω ότι πολλοί αισθάνονται ότι έχει χαθεί η ελπίδα, πολλοί είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν πολύ δύσκολες θυσίες και πάρα πολλοί διερωτώνται γιατί να πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερα». Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα δάκρυα ευγνωμοσύνης που κύλησαν από τα μάτια εκατομμύρια ανέργων, αλλά και ακόμη περισσότερων εργαζομένων δίχως παρών και μέλλον.
«Καταλαβαίνω αυτές τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, και συμφωνώ ότι κάποιες από τις προσπάθειες φαίνονται άδικες, αλλά καλώ τους πολίτες να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι άλλες εναλλακτικές δυνατότητες θα είναι πιο δύσκολες για την Ελλάδα και θα επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τις πιο ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο κ Μπαρόζο και πρόσθεσε: «Με τη δική μας υποστήριξη πρέπει να ξαναχτίσετε τη χώρα σας, τις δομές και την οικονομία σας και να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και η καλύτερη ελπίδα για επάνοδος στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται μέσα στην Ευρωζώνη. Η παραμονή στο ευρώ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποφευχθούν χειρότερα δεινά για τον ελληνικό λαό κυρίως για ευπαθείς ομάδες».
Και για να μας δείξει πόσο μεγάλη κατανόηση τον διακρίνει, μας έταξε και 12 δις ευρώ για την επόμενη τριετία από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 2012 το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 14 δις ευρώ, καταλαβαίνει ακόμη κι ο ποιο ανίδεος ότι τα 12 δις ευρώ έχουν μικρότερη αξία για τον πληθυσμό απ’ ότι οι χάντρες και τα κομπολόγια που αντάλλασαν οι παλιοί αποικιοκράτες με τους ιθαγενείς λίγο πριν τους εξοντώσουν μαζικά.
Όμως, αυτό που μας κάθισε στο λαιμό κυριολεκτικά είναι αυτό: «η καλύτερη ελπίδα για επάνοδος στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται μέσα στην Ευρωζώνη». Από πού φαίνεται αυτό; Ποια χώρα έχει ορθοποδήσει μέσα στην ευρωζώνη; Ποια τάξη εργαζομένων έχει κερδίσει το οτιδήποτε μέσα στην ευρωζώνη; Το μόνο που ξέρουν οι εργαζόμενοι και οι πιο αδύναμες τάξεις του πληθυσμού μέσα στην ευρωζώνη είναι να χάνουν. Να χάνουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να χάνουν αμοιβές και επίπεδο ευημερίας. Να χάνουν θέσεις εργασίας γιατί τα μεροκάματα κάπου στην Ανατολική Ευρώπη, ή στην Κίνα είναι φτηνότερα για τις πολυεθνικές. Να χάνουν σε υγεία και παιδεία. Να χάνουν το όποιο κομπόδεμα διέθεταν γιατί οι τράπεζες τους έχουν αλυσοδέσει με δάνεια. Τι έχουν κερδίσει από την ευρωζώνη οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια; Από την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, έως την Γαλλία και την Γερμανία. Απολύτως τίποτε.
Όμως ο κ. Μπαρόζο μπορεί με θρασύτητα να ισχυρίζεται ότι «η καλύτερη ελπίδα για επάνοδος στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται μέσα στην Ευρωζώνη.» Κι επειδή δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα παράδειγμα που μέσα στα χρόνια του ευρώ κάποια από τις πιο ασθενείς τάξεις του πληθυσμού σε κάποια χώρα της ευρωζώνης είδε πραγματικά να βελτιώνεται μαζική η ζωή της, τότε ακολουθεί την γνωστή τακτική Αλ Καπόνε: «Η παραμονή στο ευρώ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποφευχθούν χειρότερα δεινά για τον ελληνικό λαό κυρίως για ευπαθείς ομάδες».
Έτσι ακριβώς πουλάνε προστασία οι γκάνγκστερ. Αν με πληρώσεις θα είσαι καλύτερα, αλλά αν μου πας κόντρα θα τα βρεις πολύ πιο σκούρα! Αυτό μας λέει κι ο κ. Μπαρόζο. Αλήθεια, ξέρετε τι εστί Μπαρόζο;
Ο κύριος αυτός υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας όταν η χώρα του μπήκε στο ευρώ. Εφάρμοσε τόσο άγρια λιτότητα, που από τότε δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει η οικονομία της Πορτογαλίας. Από τότε πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μέχρι σήμερα που βρίσκεται υπό διαδικασία χρεοκοπίας.
Ο κ. Μπαρόζο μπορεί να είναι μισητό πρόσωπο στην πατρίδα του γιατί την κατέστρεψε κυριολεκτικά, αλλά εξασφάλισε την πατρωνία των ισχυρών, όταν πρωτοστάτησε στην «συμμαχία των προθύμων» του Τζορτζ Μπους, καθώς ο τελευταίος ξεκινούσε τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο «ενάντια στην τρομοκρατία». Το πόσο πετυχημένος πρωθυπουργός υπήρξε ο Μπαρόζο φαίνεται κι από το γεγονός ότι την κοπάνησε άρον-άρον από την χώρα του με την κάλυψη του προέδρου της Πορτογαλίας και ενόσω ασκούσε τα πρωθυπουργικά καθήκοντα. Ο λόγος ήταν απλός. Η κυβέρνηση και το κόμμα του βρέθηκε μπλεγμένο σε απίστευτα σκάνδαλα διασπάθισης κρατικού χρήματος, προκλητικής εύνοιας υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών κυκλωμάτων, κοκ. Η διακυβέρνησή του έχει μείνει ιστορική για τον κυκεώνα σκανδάλων που άφησε ως κληρονομιά και τα οποία απασχολούν την Πορτογαλική δικαιοσύνη ακόμη και σήμερα.
Όμως ένα από τα χειρότερα σκάνδαλα ήταν η μετατροπή των κρατικών ορφανοτροφείων σε πόλους προσέλκυσης της διεθνούς παιδεραστίας. Υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησής του βρέθηκαν μπλεγμένα σ’ ένα απίστευτο κύκλωμα διεθνούς παιδεραστίας με θύματα τα παιδιά που φιλοξενούσαν τα κρατικά ιδρύματα. Το σκάνδαλο αυτό είχε τέτοια έκταση που ταρακούνησε συθέμελα την Πορτογαλική κοινωνία. Λίγο πριν οι δικαστικές αρχές της Πορτογαλίας πλησιάσουν κοντά στον τότε πρωθυπουργό Μπαρόζο, ο οποίος για πολλούς φέρεται ότι ήταν ο ιθύνων νους του κυκλώματος, ο ενάρετος αυτός κύριος φρόντισε να την κοπανήσει από τη χώρα του και να γίνει πρόεδρος της Κομισιόν. Με τον τρόπο αυτό γλύτωσε την δικαστική έρευνα και πιθανώς την φυλακή, γιατί απέκτησε ισόβια ασυλία ως αξιωματούχος της ΕΕ.
Αυτός είναι λοιπόν ο κ. Μπαρόζο που θέλει να κάνει νουθετήσεις στους έλληνες και να ζητά «αποτελέσματα, αποτελέσματα, αποτελέσματα και όχι λόγια.»
Μιας και μιλάμε για αυτόν τον κύριο που έχει το θράσος να απευθύνεται στον ελληνικό λαό, αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε σε όσους θέλουν να ξεχνάνε, ότι ο κ. Μπαρόζο προεδρεύει ενός από τους πιο παρασιτικούς, γραφειοκρατικούς και απόλυτα διεφθαρμένους μηχανισμούς στην υφήλιο, την Κομισιόν. Από το 1994 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το όργανο που υποτίθεται ότι ελέγχει το καλώς έχειν στις εισπράξεις και στις δαπάνες της Κομισιόν, διαρκώς βρίσκει προβλήματα διαχείρισης στα κονδύλια. Στην τελευταία έκθεση για το οικονομικό έτος 2010 αναφέρει τα εξής: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μερικώς αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της νομιμότητας και
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. Οι πολιτικές ομάδες για Γεωργία και Φυσικούς Πόρους και του Ταμείου Συνοχής, Ενέργειας
και Μεταφορών επηρεάζονται σημαντικά από σφάλματα. Η εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές που βασίζονται οι λογαριασμοί είναι 3,7%.»
Το ποσοστό αυτό δεν είναι μικρό, ούτε αφορά σφάλματα. Δεν μπορεί να εκτιμάς ότι «τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου» συνολικά είναι μόνο «μερικώς αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της νομιμότητας» και να δίνεις το πράσινο φως, γιατί δήθεν όλα αυτά οφείλονται σε σφάλματα. Με ευγενικό και πολιτικά ορθό τρόπο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο λέει αυτό που γνωρίζουν όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου δεν έχουν κανένα νόημα στις Βρυξέλλες όπου κυριαρχεί το αλισβερίσι πάνω και κάτω από το τραπέζι. Κι αυτό εμμέσως πλην σαφώς το λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από το 1994. Πέρυσι ο κ. Μπαρόζο είχε υποσχεθεί ότι θα το «κοιτάξει» το όλο ζήτημα, αλλά να που και φέτος τα ίδια και τα ίδια.
Μάλιστα η Κομισιόν μετά την αναγκαστική παραίτηση ολόκληρης της Επιτροπής επί Σαντέρ το 1999, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας ο κυκεώνας χρηματισμού και σκανδάλων διαχείρισης, φρόντισε να δημιουργήσει εποπτικά όργανα απολύτως ελεγχόμενα και καθόλου ανεξάρτητα.
Επί προεδρίας Ρομάνο Πρόντι, η Κομισιόν κλονίσθηκε συθέμελα όταν η Μάρτα Αντερσεν, η οποία όντας διευθύνων στέλεχος του οικονομικού ελέγχου κατήγγειλε ότι το λογιστικό σύστημα της ΕΕ είναι ανοιχτό στην απάτη. Το 2001 αρνήθηκε να υπογράψει τους λογαριασμούς της Κομισιόν και τον Αύγουστο του 2002, αφού είχε απευθυνθεί με τις καταγγελίες της σ’ όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, βγήκε δημόσια. Η Άντερσεν τέθηκε πρώτα σε διαθεσιμότητα και τελικά απολύθηκε από την Κομισιόν γιατί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «παραβιάζοντας τα άρθρα 12 και 21 των κανονισμών προσωπικού, επειδή επέδειξε μη επαρκή πίστη και σεβασμό». Καταλάβατε γιατί απολύθηκε; Όχι για ψευδείς καταγγελίες, αλλά γιατί δεν έδειξε πίστη και σεβασμό. Σε ποιους; Στο σύστημα κλεπτοκρατίας που κυριαρχεί στην Κομισιόν. Έσπασε την ομερτά που κυριαρχεί στο εσωτερικό της Κομισιόν και έπρεπε να απολυθεί.
Πρόκειται για ένα σύστημα απόλυτα γραφειοκρατικό και διεφθαρμένο που απαρτίζεται από 30 φορές περισσότερους υπαλλήλους και αξιωματούχους απ’ ότι χρειάζεται για να διεκπεραιώσει τις δράσεις της. Οι δουλειές της Κομισιόν θα μπορούσαν άνετα να διεκπεραιωθούν από 1.700 υπαλλήλους, ενώ ο μηχανισμός απασχολεί περισσότερους από 30.000. Ο λόγος απλός. Πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλά ρουσφέτια, τόσο με τα κόμματα ευρωπαϊκού προσανατολισμού, ώστε να έχουν άμεσο υλικό συμφέρον από την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Όσο και με τα πολυποίκιλα επιχειρηματικά κυκλώματα που στην πραγματικότητα αυτά κάνουν κουμάντο στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Αυτά τα επιχειρηματικά κυκλώματα συντηρούν μια τεράστια βιομηχανία λόμπι δίπλα στην Κομισιόν και στα άλλα όργανα της ΕΕ, η οποία απασχολεί πάνω από 10.000 λομπίστες που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να κινηθεί η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» εκτός γραμμής.
Ο πρόεδρος αυτού του μηχανισμού ήρθε να μας πει «με τη δική μας υποστήριξη πρέπει να ξαναχτίσετε τη χώρα σας, τις δομές και την οικονομία σας…» Καλύτερη τύχη θα είχε ο τόπος με τον λήσταρχο Γιαγκούλα, παρά με του λόγου του.
Άλλωστε, με το σόι του Μπαρόζο η χώρα μας δεν διασταυρώνει για πρώτη φορά τις τύχες της στην ιστορία. Ένας κλάδος της οικογένειας Μπαρόζο βρέθηκε στην μεσαιωνική ενετική Κρήτη. Ο κλάδος αυτός, όπως κι όλη η οικογένεια, ήταν πάππου προς πάππου Εβραίοι τοκογλύφοι. Οι Μπαρόζοι που έφτασαν στην Κρήτη και των οποίων το οικόσημο σώζεται στο ιστορικό μουσείο του Ηρακλείου, δεν άφησαν πίσω τους τίποτε άλλο εκτός από ιστορίες ληστείας και συμμορίτικης δράσης για τον προσωπικό τους πλουτισμό. Στα δικά τους χνάρια και ένας από τους σύγχρονους μακρινούς τους επιγόνους, ήρθε στην Ελλάδα με τους ίδιους ακριβώς σκοπούς. Μόνο που αυτή την φορά δεν αφορά μόνο την Κρήτη.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΖΑΚΗ
Πηγή:toxwni.gr

Όταν ο Μπαρόζο πουλά προστασία στην Ελλάδα... 

Αφού ήρθε και πήρε ότι ζήτησε, ο κ. Μπαρόζο αποχώρησε αφήνοντας πλούσιες νουθετήσεις στους υπεξούσιους ιθαγενείς της αποικίας που λέγεται Ελλάδα. «Ο πρωθυπουργός με διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που προέρχονται από το Β’ Μνημόνιο, αλλά χρειάζονται αποτελέσματα, αποτελέσματα, αποτελέσματα. Δεν αρκούν πλέον τα λόγια. Μετά τη συνάντησή μου με τον κ. Σαμαρά πιστεύω ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Μπαρόζο. Ο εν λόγω κύριος δήλωσε ικανοποιημένος από τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του που τις δεσμεύσεις αυτές απέναντι στους εταίρους μοιράζονται και οι κ.κ Βενιζέλος και Κουβέλης.

 
Σιωπηρή παράταση των φορολογικών δηλώσεων

Σιωπηρή παράταση των φορολογικών δηλώσεων

Σύμφωνα με τις τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο:

Ανοικτό θα παραμείνει το σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων, οι οποίες θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον η υποβολή τους γίνει έως και το ΠΡΩΙ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ (ΩΡΑ 6.59 ΠΡΩΪΝΗ)

 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.

 
Σιωπηρή παράταση για τις δηλώσεις

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γαμβέττα 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 78
Τηλ.:  210-3845719      ,
Fax : 210-3845723
E-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Σιωπηρή παράταση για τις δηλώσεις
Έγκυροι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών μας πληροφόρησαν ότι το σύστημα, σιωπηρά, θα δέχεται δηλώσεις έως και 10/8/2012.
Σε περίπτωση που υπάρχει και τότε (10/8/2012) μεγάλος όγκος δηλώσεων θα επανεξετάσει το θέμα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ζητούν και απαιτούν από τους Λογιστές συνέπεια ώστε να υποβληθούν όσο περισσότερες δηλώσεις εμπρόθεσμα.
Πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με τις επιβαρύνσεις των εκπρόθεσμων.
Θεωρούμε καταρχήν την απόφαση του Υπουργείου θετική και ελπίζουμε ότι στενά συνεργαζόμενοι θα δώσουμε την δυνατότητα όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμος.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Kωνσταντίνος Κούκουνας
Ο Γεν.Γραμματέας
Χρήστος Παύλου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γαμβέττα 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 78
Τηλ.:  210-3845719      , 
Fax : 210-3845723
E-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  
Σιωπηρή παράταση για τις δηλώσεις
Έγκυροι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών μας πληροφόρησαν ότι το σύστημα, σιωπηρά, θα δέχεται δηλώσεις έως και 10/8/2012.
 Σε περίπτωση που υπάρχει και τότε (10/8/2012) μεγάλος όγκος δηλώσεων θα επανεξετάσει το θέμα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ζητούν και απαιτούν από τους Λογιστές συνέπεια ώστε να υποβληθούν όσο περισσότερες δηλώσεις εμπρόθεσμα. 
Πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με τις επιβαρύνσεις των εκπρόθεσμων.
Θεωρούμε καταρχήν την απόφαση του Υπουργείου θετική και ελπίζουμε ότι στενά συνεργαζόμενοι θα δώσουμε την δυνατότητα όλοι οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμος.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος                             
Kωνσταντίνος Κούκουνας                 
Ο Γεν.Γραμματέας 
Χρήστος Παύλου

 

 
Χειροπέδες για το ιρλανδικό μνημόνιο

 

Χειροπέδες για το ιρλανδικό μνημόνιο
Στο πάλαι ποτέ αφεντικό της Anglo Irish Bank απαγγέλθηκαν 16 κατηγορίες σχετικά με το σκάνδαλο
Ο 64χρονος μεγαλοτραπεζίτης Σον Φιτζπάτρικ κατά τη σύλληψή στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς επέστρεφε από διακοπές
Πώς τιμωρείς έναν άνθρωπο για την καταστροφή μιας ολόκληρης χώρας; Ενας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στην Ιρλανδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο λαομίσητος σήμερα 64χρονος μεγαλοτραπεζίτης Σον Φιτζπάτρικ, αποτελεί αναμφισβήτητα το κεντρικό πρόσωπο της ιρλανδικής κρίσης, μετά και τη νέα του σύλληψη την περασμένη Τρίτη στο Αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς επέστρεφε από διακοπές... Το πάλαι ποτέ ζάπλουτο και υπερφίαλο αφεντικό της Anglo Irish Bank, της τράπεζας που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γονάτισε με τα τοξικά της στεγαστικά δάνεια ολόκληρη την Ιρλανδία, οδηγήθηκε την επομένη στο δικαστήριο, όπου του απαγγέλθηκαν συνολικά 16 κατηγορίες γύρω από το σκάνδαλο της χειραγώγησης της μετοχής της - και όλα δείχνουν πως το αφεντικό της AIB δεν θα αποφύγει αυτή τη φορά τη φυλακή. Το μοναδικό του σχόλιο; Ενα ξερό «no comment»…
Η ιρλανδική κοινή γνώμη είναι εξοργισμένη: τριάμισι χρόνια κράτησε ως τώρα η έρευνα για την κατάρρευση του ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος, διάστημα στο οποίο το ΑΕΠ της χώρας έχει καταρρεύσει, η ανεργία έχει εκτοξευτεί στα ύψη και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μεταναστεύουν με κάθε μέσο για να κυνηγήσουν μια καλύτερη ζωή μακριά από τον τόπο τους.
Η τράπεζα-πέτρα του σκανδάλου δεν υπάρχει πια: για να προστατεύσει τους καταθέτες, υποτίθεται, η ιρλανδική κυβέρνηση την εθνικοποίησε το 2009, μετονομάζοντάς την Irish Bank Resolution Corporation Limited (IBRC) και στέλνοντας τη «λυπητερή» στους ιρλανδούς φορολογουμένους. Ποιο ήταν το ποσό; Πάνω από 30 δισ. ευρώ, ή περίπου 6.500 ευρώ ανά κάτοικο! Ο τραπεζικός κλάδος διασώθηκε, αλλά καταστράφηκε η ιρλανδική οικονομία. Τον Νοέμβριο του 2010, έξι μήνες μετά την Αθήνα, το Δουβλίνο εξαναγκάστηκε να καταφύγει στην ΕΕ και στο ΔΝΤ.
Κάποιος όμως πρέπει να πληρώσει - και ο Φιτζπάτρικ είναι ο νούμερο 1 υπεύθυνος, έστω κι αν δεν είναι βέβαια ο μόνος: εάν κριθεί τελικά ένοχος για την τραπεζική κρίση της χώρας, η οποία ανάγκασε το Δουβλίνο να ζητήσει οικονομική βοήθεια 85 δισ. ευρώ από την Ευρώπη και να φορέσει τον… «αναπτυξιακό ζουρλομανδύα» του μνημονίου, ο 64χρονος Ιρλανδός αντιμετωπίζει ποινή μόλις πενταετούς φυλάκισης!
Περιουσία 50 εκατ. ευρώ
Επισήμως βέβαια έχει ήδη τιμωρηθεί, αφού στα χαρτιά δεν έχει… φράγκο: αν και τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ σε ακίνητα, μετοχές και μερίδια εταιρειών, κήρυξε προσωπική χρεοκοπία τον Ιούλιο του 2010, και επισήμως το εισόδημά του την τελευταία διετία δεν ξεπερνά τα 188 ευρώ τον μήνα! Λίγοι όμως πιστεύουν πως ο «Μίδας του Δουβλίνου» δεν έχει λεφτά, ιδίως μετά την αποκάλυψη ότι είχε χορηγήσει στον εαυτό του «δανεικά κι αγύριστα» 87 εκατ. ευρώ της τράπεζάς του, μεταξύ 2000 και 2007. Χρήματα που, όπως παραδέχτηκε, δεν μπορεί να επιστρέψει. Το βέβαιο είναι πως οι συνολικές του υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ… Και όμως, πριν από μερικά χρόνια η Anglo Irish ήταν η κινητήριος δύναμη του ιρλανδικού οικονομικού θαύματος, και ο κ. Φιτζπάτρικ το υπέρλαμπρο αστέρι του Σίτι του… Δουβλίνου. Δισεκατομμύρια ευρώ, στερλίνες και δολάρια, πέρασαν από τα χέρια του γλυκομίλητου μπον βιβέρ μεγαλοτραπεζίτη, για να καταλήξουν σε ολοένα πιο παράτολμες τοποθετήσεις στα χρόνια της φούσκας.
Οπως είχε γράψει προφητικά ο ιρλανδός οικονομολόγος Ντέιβιντ Μακ Γουίλιαμς το 2006, δύο χρόνια προτού καταρρεύσει ο χάρτινος «Κέλτικος Τίγρης», η θαυμαστή τράπεζα μετατράπηκε στα επιδέξια χέρια του κ. Φιτζπάτρικ σε ένα «υπερμοχλευμένο κεφάλαιο υψηλού ρίσκου, που πόνταρε τα λεφτά των πελατών της σε μια ανεξέλεγκτη, εξωφρενικά υπερτιμημένη αγορά ακινήτων».
Πώς έσκασε η ιρλανδική φούσκα
Ο Μακ Γουίλιαμς είχε προβλέψει από τότε τη χρεοκοπία της AIB. Δεν τον πίστεψε κανένας: όλοι προτίμησαν να πιστέψουν τα καθησυχαστικά λόγια του κ. Φιτζπάτρικ και των άλλων «αξιόπιστων» τραπεζιτών. Τι μπορούσε άλλωστε να πάει στραβά;
Το σκάσιμο όμως της φούσκας στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ και ιδιαίτερα η κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Bear Stearns γρήγορα τίναξε στον αέρα και την ιρλανδική φούσκα. Αποκαλύφθηκε τότε ότι ο «Μίδας της Ιρλανδίας» κ. Φιτζπάτρικ δάνειζε συστηματικά τεράστια ποσά σε έναν «χρυσό κύκλο» 10 μεγαλοεπενδυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα λεφτά για να αγοράζουν μετοχές της τράπεζας και να ενισχύουν έτσι τεχνητά την τιμή της, εξαπατώντας έτσι πάνω απ' όλα την κυβέρνηση και τον ιρλανδικό λαό, που ως την τελευταία στιγμή πίστευε στην οικονομική υγεία των τραπεζών του.
Αυτά τα «χρυσά» δάνεια, ο Φιτζπάτρικ τα εξαφάνιζε με… μαγικό τρόπο: τα έσβηνε από τα αρχεία της τράπεζας κάθε Χριστούγεννα και στη συνέχεια, με το νέο έτος, τα καταχώριζε ξανά! Οταν τελικά αναγκάστηκε σε παραίτηση τον Δεκέμβριο του 2008, ομολόγησε ότι κρατούσε επί έτη τους μετόχους στο σκοτάδι.
Υπόλογα και τα στελέχη
•Μαζί με τον κ. Φιτζπάτρικ παραπέμπονται πέντε ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη της Anglo Irish Bank, που σύμφωνα με το Reuters απέκτησαν σημαντική περιουσία κατά την περίοδο ακμής της οικονομίας του «Κέλτικου Τίγρη», αμέσως μετά το 1980. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο πρώην οικονομικός διευθυντής της τράπεζας Γουίλι Μακ Ατίρ και ο γενικός διευθυντής Πατ Γουίλαν, οι οποίοι την Τρίτη αφέθηκαν ελεύθεροι καταβάλλοντας εγγύηση μόλις... 3.000 ευρώ!
• Υπόλογα στη Δικαιοσύνη είναι ακόμη 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλοεργολάβου Σον Κουίν, πρώην πλουσιότερου κατοίκου της χώρας και πρωταγωνιστή της έκρηξης του κλάδου ακινήτων. Η αυτοκρατορία του κ. Κουίν, η οποία εκτιμάται ότι έφθανε τα 4 δισ. ευρώ, εξανεμίστηκε μετά τις ζημιογόνες επενδύσεις στην Anglo Irish. Για την υπόθεση είναι πλέον φυλακισμένος ο γιος του Κουίν, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζει και η σύζυγός του.
Πηγή:tovima.gr
Χειροπέδες για το ιρλανδικό μνημόνιο
Στο πάλαι ποτέ αφεντικό της Anglo Irish Bank απαγγέλθηκαν 16 κατηγορίες σχετικά με το σκάνδαλο
Ο 64χρονος μεγαλοτραπεζίτης Σον Φιτζπάτρικ κατά τη σύλληψή στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς επέστρεφε από διακοπές
Πώς τιμωρείς έναν άνθρωπο για την καταστροφή μιας ολόκληρης χώρας; Ενας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στην Ιρλανδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο λαομίσητος σήμερα 64χρονος μεγαλοτραπεζίτης Σον Φιτζπάτρικ, αποτελεί αναμφισβήτητα το κεντρικό πρόσωπο της ιρλανδικής κρίσης, μετά και τη νέα του σύλληψη την περασμένη Τρίτη στο Αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς επέστρεφε από διακοπές... Το πάλαι ποτέ ζάπλουτο και υπερφίαλο αφεντικό της Anglo Irish Bank, της τράπεζας που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γονάτισε με τα τοξικά της στεγαστικά δάνεια ολόκληρη την Ιρλανδία, οδηγήθηκε την επομένη στο δικαστήριο, όπου του απαγγέλθηκαν συνολικά 16 κατηγορίες γύρω από το σκάνδαλο της χειραγώγησης της μετοχής της - και όλα δείχνουν πως το αφεντικό της AIB δεν θα αποφύγει αυτή τη φορά τη φυλακή. Το μοναδικό του σχόλιο; Ενα ξερό «no comment»…
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 383 από 513